โทเคนแห่งสันติภาพ 

 รัก. เสรีภาพ. ความเสมอภาค. 

     TRL มันเป็นกลไกทางสังคมที่กระจายอำนาจ ด้วยการสร้างและส่งเสริมวิธีการแก้ปัญหาต่อความท้าทายทางด้านสิทธิและเสรีภาพทั่วโลก.

     เราเป็นผู้สร้างระบบเทคโนโลยีรายได้ขั้นพื้นฐานสากลของสังคม (social global basic income) บนบล็อกเชน (blockchain) เพื่อเป็นเครื่องมือพื้นฐานให้กับองค์การสหประชาชาติ หรือ UN ในการใช้สำหรับการปกป้องสิทธิและเสรีภาพทั่วโลก ในปัจจุบัน โครงการดังกล่าวดำเนินงานด้วยอาสาสมัครทั่วโลกแต่เพียงอย่างเดียว

     ในฐานะที่เราเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่สี่ เราได้มีส่วนร่วมในการเพิ่มความโปร่งใสและทำให้ระบบเศรษฐกิจสามารถคาดการณ์ได้ดียิ่งขึ้น ระบบเทคโนโลยีรายได้ขั้นพื้นฐานสากลของสังคมจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องความไม่เท่าเทียมระหว่างชนชั้น ความไร้เสถียรภาพทางการเมืองที่อาจเกิดขึ้น เราจะสร้างโลกใบใหม่ขึ้นด้วยการใช้ดัชนีชี้วัดที่มีเอกลักษณ์และอัลกอริธึมที่มีเป้าหมายในการชี้ให้เห็นว่า รัฐในประเทศต่างๆ ได้ดำเนินการตามและทำให้ปฏิญญาและพันธกิจที่ได้รับการยอมรับจากสากลเป็นจริงมากน้อยแค่ไหน ทั้งในประเด็นที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน การปกป้องสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการยึดมั่นในการปฏิบัติตามสนธิสัญญาสากลฉบับใหม่ที่เรียกร้องให้รัฐต้องให้ความคุ้มครองขั้นสูงสุดต่อประชาชนในประเทศ

 

1)  TRL คือรายได้พื้นฐานสากลอย่างไม่มีเงื่อนไขสำหรับองค์การสหประชาชาติ

      รายได้พื้นฐานสากลจะต้องจ่ายให้กับพลเมืองทุกคนโดยไม่คำนึงถึงผลประโยชน์และระดับรายได้ใด ๆ ตัวชี้วัดที่มีผลต่อจำนวนเงินที่คุณจะได้รับเมื่อสิ้นเดือน สิบสองครั้งต่อปี จะสัมพันธ์กับการปฏิบัติตัวตามตามสิทธิและเสรีภาพภายในประเทศของคุณ

      ในระยะแรก เราจะใช้ข้อมูลจากองค์กรที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล * ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญ ต่อประเด็นเฉพาะของเขา แต่ละองค์กรจะนำเสนอข้อมูลที่ครอบคลุมเพื่อชี้แจงถึงความหมายของตัวชี้วัด

* - องค์การสหประชาชาติ (กรมและกอง) - สภาแห่งยุโรป - ระบบระหว่างประเทศเพื่อการปกป้องสิทธิมนุษยชน - คณะกรรมาธิการแอฟริกันด้านสิทธิมนุษยชนและประชาชนและศาลแอฟริกันด้านสิทธิมนุษยชนและประชาชน - ฮิวแมนไรท์วอทช์ - นักข่าวไร้พรมแดน - Freedom House - ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อสิทธิมนุษยชน - แอมเนสตี้อินเตอร์เนชั่นแนล - Article19 - OSCE ODIHR - สหพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อสิทธิมนุษยชน - ผู้พิทักษ์แนวหน้า - UNICEF - OXFAM - คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ - กลุ่มวิกฤตนานาชาติ

 

2) TRL เป็นองค์กรขับเคลื่อนสังคมระดับโลกเพื่อองค์การสหประชาชาติ

    ภารกิจของเราคือการสร้างเครื่องมือระดับสากลสำหรับองค์การสหประชาชาติ เพื่อช่วยให้พลเมืองในรัฐแต่ละประเทศจะได้เข้าใจในสิทธิและเสรีภาพของตนเอง และมีแรงจูงใจในการขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่สำคัญของประเทศหรือของหมู่บ้านของตนเอง TRL เป็นเครื่องมือที่พร้อมใช้งานอย่างกว้างขวาง ซึ่งไม่ได้มีศูนย์บริหารงานส่วนบุคคล หรือศูนย์กลางการตัดสินใจใดๆ โครงการนี้ไม่มีเจ้าของหรือคณะบุคคลใดๆ ที่ตัดสินใจทุกอย่างในนามของทุกคน

​   

     เราได้ทำการรวบรวมรายการของพื้นที่ต่างๆ ที่ได้รับผลดีจากการใช้ระบบรายได้พื้นฐานสากล และเราไม่ได้รู้จักกับบุคคลใดๆ ซึ่งไม่ได้แสดงผลประโยชน์ของตนบนรายการนี้ นี่คือเรื่องราวจากผู้คนจากทุกวิชาชีพ ทุกประเทศ และทุกทวีป ผู้คนจากทุกศาสนาและทุกสีผิว... รายการนี้ไม่มีที่สิ้นสุดและมีทุกอย่างอยู่ในนั้น และคุณก็เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องนี้เช่นกัน เช่นเดียวกับลูก เพื่อน ญาติและคนใกล้ชิดอื่นๆ ของคุณ

 

โทเคนแห่งสันติภาพ (Token of Peace) สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้โดยไม่เสียค่าบริการ และผู้ใหญ่ทุกคนบนโลกใบนี้สมควรได้รับมัน

     รายได้ขั้นพื้นฐานอย่างไม่มีเงื่อนไขจะจ่ายเป็นเงิน cryptocurrency TRL ซึ่งขึ้นอยู่กับค่าจ้างรายเดือนโดยเฉลี่ย (สุทธิ) และระดับของสิทธิและเสรีภาพ การเปลี่ยนแปลงของราคาคงค้าง (หรือการเปลี่ยนแปลงของราคาคงที่) ของ cryptocurrency TRLจะถูกคิดคำนวณบนพื้นฐานของค่าต่อไปนี้: 40% ของค่าจ้างรายเดือนเฉลี่ยอย่างเป็นทางการในประเทศที่ใช้ระบบ TRL

•      อัลกอริทึมการจ่ายเงินของโทเคนแห่งสันติภาพ (Token of Peace) สามารถปรับมูลค่าตามการคาดการณ์เชิงลบที่เกิดขึ้นจากการเริ่มใช้ปัญญาประดิษฐ์อย่างมหาศาล และการลดจำนวนคนทำงานลง เพราะพลเมืองไม่อาจดำรงชีพต่อไปได้โดยขาดรายได้จากการทำงาน และถ้ารัฐบาลไม่สามารถสร้างงานใหม่ให้พวกเขาภายใต้เศรษฐกิจแบบใหม่นี้ได้

•     สำหรับนโยบายภายในประเทศ โทเคนแห่งสันติภาพ (Token of Peace) ถือเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูงในการตรวจสอบและถ่วงดุลโครงสร้างอำนาจ ช่วยป้องกันการแทรกแซงจากต่างประเทศเนื่องจากดำเนินงานตามกระบวนการภายในประเทศเท่านั้น: การปฏิบัติต่อพลเมืองในประเทศ, ศาลยุติธรรม, ความเคารพต่อบุคคล

•      TRL สามารถช่วยแก้ปัญหาความยากจนและการย้ายถิ่นของมวลชน เนื่องจากมันจะสะสมเพิ่มขึ้นตามหลักการของการถือครองสิทธิของความเป็นพลเมืองที่ยาวนานที่สุด

     นอกจากนี้ สัญชาตญาณในการดูแลรักษาตนเองที่เกี่ยวกับข้อกังวลด้านจริยธรรมภายในสังคมโดยรวม เรียกร้องให้ต้องมีการมีส่วนร่วมโดยสมัครใจของเจ้าของ TRL ทุกคนในการเปิดใช้งานระบบการค้นหาและจับกุมผู้คนที่พยายามกระทำการลักขโมยขโมย หรือกระทำการอื่น ๆ ที่ส่งผลเสียหายต่อระบบการทำงานของโทเคนแห่งสันติภาพ (Token of Peace) การพยายามทำลายกลไกการทำงานของ TRL นั้นจะสร้างความเสียหายแก่ผู้คนกว่า 8 พันล้านคน เช่นนั้นแล้ว ผู้กระทำผิดจึงไม่อาจรู้สึกสงบใจได้เลยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน

     แหล่งข้อมูลของเราไม่ได้มีเฉพาะภาษาอังกฤษเพียงอย่างเดียว แหล่งข้อมูลที่ได้รับการแปลเป็นภาษาอื่นๆ แล้ว จะช่วยเผยแพร่ประโยชน์ของการใช้ระบบ TRL / UN และแนวคิดเบื้องหลังของการผลักดันในเรื่องนี้ไปทั่วโลก

     เป้าหมายระดับโลกของชุมชนนักแปล TRL คือ เพื่อทำให้ข้อมูลโครงการของเราได้รับการแปลเป็นภาษาอื่นๆ ให้ได้มากที่สุด เช่นเดียวกับปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนที่ประสบความสำเร็จในการได้รับการแปลเป็นภาษาอื่นมากที่สุดในประวัติศาสตร์

 

ในอนาคต ข้อมูลโครงการที่ได้รับการแปลเป็นภาษาต่างๆ เหล่านี้จะเป็นพื้นฐานสำหรับการสร้างเว็บไซต์ที่ใช้งานได้หลายภาษามากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

     2020-2025 - TRL ได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยองค์การสหประชาชาติว่าเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการปกป้องสิทธิและเสรีภาพทั่วโลก

  • นับว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่หน่วยของเงินตราจะไม่ผูกติดอยู่กับความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ แต่จะถูกคิดจากตัวชี้วัดของทัศนคติต่อบุคคลและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ สำหรับตอนนี้ เราต้องขอบคุณการเริ่มใช้ปัญญาประดิษฐ์ให้ทำงานโดยอัตโนมัติอย่างแพร่หลาย ทำให้เราสามารถนำตัวชี้วัดภาคบริการ (non-manufactured) มาใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานได้ (ในปัจจุบัน เนื่องจากมีการใช้งานปัญญาประดิษฐ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ เราจึงสามารถตั้งเป้าหมายไปที่ปัจจัยต้างๆ ของภาคบริการได้)

  • หากโทเคนแห่งสันติภาพ (Token of Peace) ดำรงอยู่มานับศตวรรษแล้ว เมื่อนั้นในยุคกลาง ศาลศาสนา (Inquisition) ก็ไม่อาจเกิดขึ้น และโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ดังเช่นการฆ่าล้างเผ่าพันธ์ชาวยิวในสงครามโลกครั้งที่สอง หรือการกดขี่ประชาชนโซเวียตก็จะไม่มีวันเกิดขึ้นในศตวรรษที่ยี่สิบ

 

     หนึ่งในใจความสำคัญของการสนับสนุนโครงการนี้ก็คือ ความรู้สึกถึงความเป็นมนุษย์ ซึ่งดำรงอยู่ในพวกเราทุกคน

     ที่ปรึกษาและอาสาสมัครของเราหลายคนมองเห็นความเข้าใจของพวกเขาเกี่ยวกับโลก ซึ่งสะท้อนผ่านการที่พื้นที่หนึ่งหรือมากกว่า มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจากการใช้ประโยชน์จากโครงการของเรา และนี่คือที่มาของแรงจูงใจของพวกเขาในการร่วมงานกับเรา ในยุคแห่งนวัตกรรมที่ก้าวหน้า เรารู้ว่าทางออกของความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกนั้นจะสำเร็จได้อย่างดีที่สุด ก็ต่อเมื่อทุก ๆ คนร่วมแรงร่วมใจกันสร้างผลลัพธ์ที่ดีกว่าให้กับโลกของเราอยู่เสมอ นี่คือภารกิจทางมนุษยธรรมอย่างแท้จริง เพื่ออนาคตที่ดีกว่าของมวลมนุษยชาติ

 

     ทีมของเรา - มนุษยชาติ

 

ทีมงาน TRL Global Movement

แปลโดย TRL Pro Bono friend Mongkonluck-Mathavabhandhu

 

 for translators 

Mongkonluck-Mathavabhandhu.jpg